ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

Capture_5.PNGTurboBuild intergal-ით არმირებული სამშენებლო ნაკეთობების გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ აგრესიულ გარემოში (ზღვის ნაპირდამცავი ელემენტები, ბაგური კვებით ფუნქციონირებადი მეცხოველეობის ფერმების იატაკები) რადგან არ იჟანგება და ზრდის ნაკეთობის ცვეთამედეგობას და ყინვამედეგობას.

Capture_6.PNG